Featured Post

MABUHAY PRRD!

Monday, August 22, 2011

Quotes on Truth, Risk, ….

Whenever you have truth it must be given with love, or the message and the messenger will be rejected.” Kailanman at nasa iyo ang katotohanan ito'y dapat ibigay na kalakip ang pagmamahal, o ang mensahe at ang tagapagbalita ay tatanggihan. -- Mahatma Gandhi

For every beauty there is an eye somewhere to see it. For every truth there is an ear somewhere to hear it. For every love there is a heart somewhere to receive it.Sa bawa't kariktan ay merong mata mula kahi't saan upang masdan ito. Sa bawa't katotohanan ay merong teyngang makakarinig nito. Sa bawa't pagmamahal ay merong puso kahi't saan na tatanggap nito. -- Ivan Panin

The greatest friend of truth is time, her greatest enemy is prejudice, and her constant companion humility. Ang pinakadakilang kapanalig ng katotohanan ay panahon, ang kanyang pinakamalubhang kaaway ay pagkiling, at ang kanyang matatag na kaagapay ay kababaang-loob. -- Chuck Colson

It is better to be divided by truth than to be united in error. Higit na mabuting paghiwalayin ng katotohanan keysa pagkaisahin sa kamalian — Adrian Rodgers

“To be persuasive we must be believable; to be believable we must be credible; credible we must be truthful.” Upang maging kahikahikayat ay dapat maging kapanipaniwala; upang maging kapanipaniwala ay dapat mapapaniwalaan; mapapaniwalaan dapat tayo'y matapat. -- Edward R. Murrow

“Truth is not determined by majority vote.” Ang katotohanan ay hindi napapatibayan ng boto ng nakararami -- Doug Gwyn

Risk! Risk anything! Care no more for the opinions of others, for those voices. Do the hardest thing on earth for you. Act for yourself. Face the truth." Makipagsapalaran! Ipakipagsapalaran ang kahi't ano! Ipagwalang-bahala ang kaisipan ng mga iba, para sa ganung mga tinig. Gawin ang pinakamahirap na bagay sa daigdig para sa iyo. Kumilos para sa iyong sarile. Harapin ang katotohanan. -- Katherine Mansfield

“He who dares not offend cannot be honest.” Siyang hindi maglakas-loob na makasakit ay hindi magiging matapat. --Thomas Paine

“Don’t ask what the world needs. Ask what makes you come alive, and go do it. Because what the world needs is people who have come alive.” Huwag itanong kung ano ang kailangan ng daigdig. Itanong ang kung anong nakagawang ikaw ay mabuhay, at sige gawin mo. Sapagka't ang kailangan ng daigdig ay mga taong sumipot na buhay.

To love is to risk not being loved in return. To hope is to risk pain. To try is to risk failure, but risk must be taken because the greatest hazard in life is to risk nothing. Ang magmahal ay pakikipag-sapalarang hindi rin mahalin. Ang umasa ay makipagsapalarang masaktan. Ang sumubok ay pakikipag-sapalarang mabigo, nguni't ang pakikipag-sapalaran ay dapat gampanan sapagka't ang pinakamalaking balakid sa buhay ay ang hindi makipag-sapalaran.

ISINALIN:
Ka Pule2
Irineo Perez Goce
Laong Laan Ldg. No. 185, Quezon City
C/L: Lungsod ng LIPA (Batangas), PILIPINAS

No comments: